FinnvedenBulten till börsen

2011-05-08Press release

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan eller i något annat land i vilket distributionen eller offentliggörandet skulle vara olagligt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet. Styrelsen för FinnvedenBulten AB (”FinnvedenBulten”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) och Nordic Capital Fund V (”Huvudägaren”) har ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm och har i samband med detta beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en försäljning av aktier (”Erbjudandet”). FinnvedenBulten utvecklar och tillverkar komponenter och avancerade sammansatta produkter i nära samarbete med internationella kunder inom främst fordonsindustrin. FinnvedenBulten har sedan år 2005 genomgått en period av betydande investeringar, uppgående till över 900 MSEK, främst i Sverige, Polen och Kina. Samtidigt har verksamheten renodlats och effektiviserats. Koncernen har under samma tid ökat sin marknadsandel med nyckelkunder och utvecklat nya, avancerade produkter och kompetenser inom bland annat lättviktsmaterial och sammansatta komponenter.

Koncernen omsatte 2 607 MSEK under helåret 2010 och redovisade en stigande rörelsemarginal som nådde 4,4 procent för helåret och 5,7 procent för fjärde kvartalet 2010. Rörelsemarginalen stärktes trots att försäljningsvolymen fortfarande understiger 2008 års nivå. För det första kvartalet 2011 steg omsättningen med 30,1 procent jämfört med samma period 2010, och rörelsemarginalen var 8,3 procent, exklusive kostnader förknippade med börsintroduktionen.

På rullande tolvmånadersbasis uppgick koncernens omsättning till 2 792 MSEK per den 31 mars 2011, och rörelseresultatet, exklusive kostnader förknippade med börsintroduktionen, var cirka 180 MSEK. Nettolåneskulden per den 31 mars 2011 uppgick till 196 MSEK.[1] 

Bland de strategiskt viktiga investeringarna under de senaste fem åren ingår ett magnesiumgjuteri i Polen, en ny fabrik för fästelement i Kina och en ny härdanläggning i Hallstahammar. Under samma period stängdes fabrikerna i Vansbro och Mora, och produktionen koncentrerades till återstående enheter med ökad produktivitet som följd.

 

Sammantaget uppgår den varaktiga reduktionen av kostnadsbasen till cirka 260 MSEK, vilket har ökat den operationella hävstången när volymerna nu återvänder i verksamheten. Andelen anställda i Polen och Kina uppgick 2010 till 38 procent, att jämföra med 25 procent för fem år sedan. Under 2010 hade FinnvedenBulten sin huvudsakliga verksamhet i fem länder och i genomsnitt 1 576 heltidsanställda, vilket är en minskning av antalet anställda med cirka 14 procent sedan 2008. 


Erbjudandet i korthet:

  • Erbjudandet består av två delar: ett erbjudande till allmänheten och ett institutionellt erbjudande och kommer att ske genom en försäljning av befintliga aktier.[2]
  • Försäljningspriset förväntas fastställas inom intervallet 46-56 SEK per aktie.
  • Försäljningspriset i Erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 56 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattar totalt cirka 54 procent av antalet aktier i Bolaget, samt en övertilldelningsoption om ytterligare högst 15 procent av det antalet aktier i FinnvedenBulten som omfattas av Erbjudandet.
  • Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta cirka 62 procent av aktierna och rösterna i FinnvedenBulten.
  • Det totala värdet av Erbjudandet baserat på prisintervallet uppgår till cirka 533,8–604,6 MSEK och cirka 613,8–695,2 MSEK om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Detta motsvarar ett värde på eget kapital om 989,8 – 1 127,0 MSEK för 100 procent av aktierna i FinnvedenBulten.[3] 
  • Huvudägarens resterande ägande i Bolaget blir efter genomförd notering cirka 30-38 procent av totalt utestående aktier (beroende på utnyttjande av övertilldelningsoptionen) 
  • Anmälningsperioden för allmänheten är 10-18 maj 2011 och för institutionella investerare 10-19 maj 2011.
  • Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm är den 20 maj 2011.

Roger Holtback, styrelseordförande, kommenterar:

”FinnvedenBultens ledning har gjort ett enastående arbete med att skapa ett lönsamt och konkurrenskraftigt bolag som nu är redo för en börsnotering. Detta är ett fint svenskt industriföretag med djupa industriella rötter och en bred internationell kundkrets, vilket borde intressera såväl institutionella placerare som aktieintresserade privatpersoner.”

 

Johan Westman, verkställande direktör, kommenterar:
”Vi har genom omfattande struktur- och rationaliseringsprogram de senaste åren stärkt vår konkurrenskraft och flyttat fram positionerna. Med förbättrad lönsamhet, goda kundrelationer och engagerade medarbetare har vi nu en stark bas för fortsatt lönsam tillväxt och expansion på tillväxtmarknader.”

PRESSTRÄFF, 9 maj 2011, KL 10.30

FinnvedenBulten anordnar en pressträff på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm, måndagen den 9 maj, kl 10.30. VD Johan Westman, övrig koncernledning och styrelseordförande Roger Holtback presenterar Bolaget och dess framtidsplaner samt redogör för utfall för första kvartalet 2011.


 

Bakgrund och motiv

Huvudägaren förvärvade Finnveden AB (publ) 2005 genom ett offentligt erbjudande och Finnveden AB avnoterades från dåvarande Stockholmsbörsen. Huvudägarens främsta målsättning med förvärvet var att genomföra såväl betydande investeringar i befintliga produktionsanläggningar som att vidareutveckla omorganisera och renodla verksamheten genom organisatoriska och strukturella förändringar samt öka fokus på tillväxt bland nyckelkunderna och på viktiga geografiska marknader.

Betydande investeringar har gjorts sedan 2005 inom Bolagets tillverkningsenheter. Vidare har Bolaget renodlats genom avyttring av två verksamhetsområden, BUFAB och Finnveden Powertrain, samt etablering av två nya produktionsenheter i Bielsko-Biala, Polen. Omfattande åtgärdsprogram har genomförts, vilka resulterat i kraftigt förbättrad lönsamhet och ökad konkurrenskraft. Exempel på strukturella åtgärder innefattar bland annat nedläggningar av fabrikerna i Vansbro (2005) och i Mora (2010) med därpå följande förflyttning av tillverkningskapaciteten till befintliga fabriker i Polen och Sverige. Utöver detta har omfattande effektivitetsförbättringar genomförts vid de svenska tillverkningsenheterna i Hallstahammar, Olofström, Hultsfred och Forsheda samt vid de polska tillverkningsenheterna i Bielsko-Biala.

Trots den kraftiga konjunkturnedgången under 2008 och 2009 som lämnade spår av historiska mått i fordonsindustrin är det styrelsens bedömning att den nya Koncernen har kommit ut betydligt starkare ur krisen. Med ett attraktivare erbjudande till kund och en varaktigt sänkt kostnadsstruktur, vilket har lett till en förbättrad operationell hävstång, skapas en god bas för framtida lönsam tillväxt.

FinnvedenBulten är idag en internationell verkstadskoncern som består av två divisioner, Bulten och Finnveden Metal Structures, vilka båda har starka positioner inom fordonsindustrin. Bulten är en av de främsta leverantörerna av fästelement till fordonsindustrin i Europa med leveranser också till övriga världen. Bulten har nått stor framgång bland många fordonstillverkare med sitt fullservicekoncept. Finnveden Metal Structures är en väletablerad tillverkare av produkter och komponenter i stål, magnesium och aluminium till fordonsindustrin i Europa samt levererar även till allmänindustrin i ökad utsträckning. FinnvedenBultens starka marknadsposition i Europa kombinerat med flexibla och effektiva tillverkningsenheter i Sverige, Tyskland, Polen och Kina gör Bolaget välpositionerat för att försörja den växande kundbasen inom fordonsindustrin samt den mindre men växande andelen kunder inom allmänindustrin.

Huvudägarens strategi är att förvärva, utveckla och därefter avyttra bolag. En avyttring av en del av innehavet är således i linje med denna strategi men ger samtidigt möjlighet att även framgent ta del av FinnvedenBultens fortsatta utveckling. Givet den nuvarande återhämtningstakten inom fordons- och allmänindustrin gör ägarna och styrelsen nu bedömningen att tidpunkten för en marknadsnotering är lämplig. FinnvedenBulten är väl rustat för att dra nytta av de betydande effektiviseringar som har genomförts sedan Huvudägarens förvärv. Utöver detta bedöms FinnvedenBulten ha fortsatt god potential för lönsam tillväxt under kommande år.

Erbjudandet och noteringen kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge FinnvedenBulten tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket ytterligare förbättrar förutsättningarna för Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling på såväl existerande marknader som på tillväxtmarknader. Huvudägaren, styrelsen och koncernledningen anser att Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i FinnvedenBultens utveckling och som ytterligare kommer att öka kännedomen om FinnvedenBulten och dess verksamheter.


Kapitalstruktur efter börsintroduktion

I samband med den planerade förändringen av ägarsituationen och börsnoteringen kommer FinnvedenBultens kapitalstruktur att förändras genom att ett aktieägarlån från Huvudägaren omvandlas till eget kapital genom en kvittningsemission. Aktieägarlånet (cirka 353 MSEK varav upplupen ränta om cirka 16 MSEK per den 19 maj 2011 då kvittningsemissionen avses beslutas) kommer att refinansieras genom en kvittningsemission i samband med slutförandet av Erbjudandet. Vidare har Bolagets tidigare preferensaktier, som i årsredovisningen för 2010 redovisades som kortfristig skuld, omvandlats till stamaktier på årsstämman den 24 februari 2011, vilket innebär att det skuldförda beloppet, 93 MSEK per den 31 december 2010, omvandlats från skuld till eget kapital. FinnvedenBultens nettoskuldsättning skulle per den 31 mars 2011 efter dessa justeringar uppgått till cirka 196 MSEK, vilket innebär en justerad nettoskuldsättningsgrad[4] om cirka 0,21. Den minskade skuldsättningen medför ett kraftigt förbättrat finansnetto för 2011 jämfört med 2010. För mer information om Bolagets kapitalstruktur i samband med börsnoteringen se sid 70 i Bolagets prospekt som publiceras med anledning av inbjudan till förvärv av aktier i FinnvedenBulten.

FinnvedenBulten i korthet

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter, tekniska lösningar och system i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkningsindustrin, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Finnveden Metal Structures och Bulten – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. Kunderna återfinns huvudsakligen inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa, Asien och USA. Produktionen sker främst i Europa med betydande andel lågkostnadsproduktion i Polen. Därutöver har Koncernen en modern och växande verksamhet för fästelement i Kina. Koncernen utvärderar även ytterligare etablering av verksamhet i Kina samt har nyligen tecknat en avsiktsförklaring att bilda ett samriskföretag (joint venture) för fästelement med GAZ-koncernen, Rysslands största tillverkare av kommersiella fordon. Intentionen är att detta joint venture även skall leverera fästelement till andra biltillverkare i Ryssland.

  Division Bulten utvecklar och tillverkar fästelement för fordonsindustrin globalt. Bulten är en av få aktörer i Europa som erbjuder ett helhetsansvar genom hela värdekedjan för fästelement, från utveckling av produkten till slutleverans vid kundens produktionslinje. Fästelement är en viktig komponent i tillverkningen av personbilar och kommersiella fordon och efterfrågan styrs i första hand av produktionen inom fordonsindustrin.

  Division Finnveden Metal Structures tillverkar produkter i stål, magnesium och aluminium eller i kombinationer av dessa material. De huvudsakliga tillverkningsprocesserna är pressning, gjutning och sammansättning. Komponenterna innefattar bland annat interiör-, chassi- och karossdetaljer för fordonsindustrin men även kundspecifika komponenter till allmänindustrin, vilken utgör en mindre men växande del av omsättningen.


Fakta om Erbjudandet[5] 

I syfte att underlätta FinnvedenBultens fortsatta utveckling och expansion samt, som följd av att FinnvedenBultens aktieägare den 5 maj 2011 beslöt att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en försäljning av befintliga aktier (befintliga aktier inkluderar samtliga 12 000 000 idag utestående aktier samt vissa aktier som tillkommer genom en kvittningsemission[6]), har styrelsen för FinnvedenBulten ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Erbjudandet består av två delar: ett erbjudande till allmänheten och ett institutionellt erbjudande. Erbjudandet omfattar cirka 54 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, motsvarande 11 159 955 aktier vid antagande om ett pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet.[7] För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren åtagit sig att, på begäran av Managers, sälja ytterligare aktier motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), innebärande högst 1 673 993 aktier motsvarande cirka 8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, vid antagande om ett pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet.[8]

FinnvedenBultens ledning och styrelse kommer inte att sälja några aktier i samband med Erbjudandet, och har förbundit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja några aktier i FinnvedenBulten under de 12 månader som följer noteringen. Efter Erbjudandet kommer ledningens och styrelsens innehav i Bolaget uppgå till cirka 8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Priset i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande och kommer följaktligen att baseras på efterfrågan och de allmänna marknadsförhållandena. Priset kommer att fastställas av Huvudägaren i samråd med Handelsbanken Capital Markets och Carnegie som är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i Erbjudandet och kommer att fastställas inom intervallet 46–56 SEK per aktie, baserat på den orderbok som byggs i anbudsförfarandet. Det slutliga erbjudandepriset förväntas offentliggöras den 20 maj 2011. Försäljningspriset i erbjudandet till allmänheten kommer inte att överstiga 56 SEK per aktie.

Det totala värdet av Erbjudandet baserat på prisintervallet uppgår till cirka 533,8–604,6 MSEK och cirka 613,8–695,2 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.


Handelsbanken Capital Markets och Carnegie är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Sundling Wärn Partners AB är finansiell rådgivare. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget och i Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

Prospekt

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från något av Handelsbankens kontor samt beställas från FinnvedenBulten. Prospekt och anmälningssedel finns även tillgängliga på FinnvedenBultens hemsida (www.finnvedenbulten.se), Handelsbankens hemsida (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande) samt på Carnegies hemsida (www.carnegie.se).

Tidplan

Offentliggörande av prospekt:                                                        9 maj 2011

Anmälningsperiod för allmänheten:                                   10 - 18 maj 2011

Anbudsperiod för institutionella investerare:                10 - 19 maj 2011

Beräknad första handelsdag:                                                         20 maj 2011

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef i FinnvedenBulten, telefon 031-734 59 00

Roger Holtback, styrelseordförande i FinnvedenBulten, telefon 070-548 68 18

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i FinnvedenBulten (”Värdepapperna”) i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa Värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Investerare skall inte förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a)     till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b)     till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c)      under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i USA, Kanada, Australien eller Japan

[1] Exklusive aktieägarlån som konverteras i samband med börsnoteringen. Se avsnitt ”Kapitalstruktur inför börsintroduktion” på sid 4 i detta pressmeddelande.

[2] Befintliga aktier inkluderar samtliga 12 000 000 idag utestående aktier samt vissa aktier som tillkommer genom en kvittningsemission. Erbjudandet omfattar alltså ingen nyemission. Kvittningsemissionen skall beslutas om på en extra bolagsstämma den 19 maj 2011 och avses registreras vid Bolagsverket omkring den 20 maj 2011.

[3] Vid beräkningen av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande har antagande gjorts om att befintligt aktieägarlån jämte upplupen ränta kvittas mot aktier genom en kvittningsemission och att lösen av styrelsens och ledningens direkta eller indirekta delägande i dotterbolag i Koncernen tillsammans med de teckningsoptioner som Huvudägaren innehar i dotterbolag i Koncernen sker genom utbyte mot aktier genom en apportemission till det slutliga priset i Erbjudandet.

[4] Räntebärande nettolåneskuld dividerat med eget kapital. Vid beräkningen klassificeras aktieägarlån samt preferensaktier som eget kapital.

[5] Vid beräkningen av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande har antagande gjorts om att befintligt aktieägarlån jämte upplupen ränta kvittas mot aktier genom en kvittningsemission och att lösen av styrelsens och ledningens direkta eller indirekta delägande i dotterbolag i Koncernen tillsammans med de teckningsoptioner som Huvudägaren innehar i dotterbolag i Koncernen sker genom utbyte mot aktier genom en apportemission, till ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet i Erbjudandet. Kvittningsemissionen och apportemissionen skall beslutas om på en extra bolagsstämma den 19 maj 2011. För mer information se sid 84-85 i Bolagets prospekt som publiceras med anledning av inbjudan till förvärv av aktier i FinnvedenBulten.

[6] Erbjudandet omfattar alltså ingen nyemission. Kvittningsemissionen skall beslutas om på en extra bolagsstämma den 19 maj 2011 och avses registreras vid Bolagsverket omkring den 20 maj 2011.

[7]   Erbjudandet omfattar cirka 59 procent av Huvudägarens innehav av aktier i Bolaget. Det faktiska antal aktier som Erbjudandet kommer att omfatta varierar därför beroende på slutpriset i Erbjudandet eftersom detta påverkar det antal aktier som emitteras vid kvittning av aktieägarlånet och lösen av styrelsens och ledningens delägande. Erbjudandet omfattar 10 795 673 aktier motsvarande cirka 53,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid antagande om ett pris i Erbjudandet motsvarande prisintervallets högsta punkt och omfattar 11 603 428 aktier motsvarande cirka 53,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid antagande om ett pris i Erbjudandet motsvarande prisintervallets lägsta punkt.

[8]   Övertilldelningsoptionen omfattar högst 15 procent av det ursprungliga erbjudandet, vilket motsvarar 1 619 350 aktier om priset i Erbjudandet fastställs till prisintervallets högsta punkt respektive 1 740 514 aktier om priset i Erbjudandet fastställs till prisintervallets lägsta punkt.

Back