FinnvedenBultens aktiepris fastställt till 49 kronor per aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

2011-05-20Press release

Ej för distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan eller i något annat land i vilket distributionen eller offentliggörandet skulle vara olagligt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet. PRESSMEDDELANDE | Intresset för förvärv av aktier i FinnvedenBulten AB (publ) (“FinnvedenBulten”, “Bolaget” eller “Koncernen”) har varit stort, både från allmänheten i Sverige och från institutionella investerare i och utanför Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Försäljningspriset har fastställts till 49 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för FinnvedenBulten om cirka 1 miljard kronor efter erbjudandets genomförande. [1]

Roger Holtback, styrelseordförande:
”Resultatet av FinnvedenBultens framgångsrika arbete att under de senaste åren skapa ett lönsamt och konkurrenskraftigt bolag har tagits emot väl av såväl svenska som internationella investerare. Med ett övertecknat erbjudande och cirka 3 000 nya aktieägare ser vi nu fram emot att fortsätta att utveckla bolaget i en börsnoterad miljö.”

Johan Westman, verkställande direktör:
“Det här är en stor dag för FinnvedenBulten och det är glädjande att intresset från såväl institutionella investerare som privatpersoner har varit stort. Vi har genom omfattande struktur- och rationaliseringsprogram de senaste åren stärkt vår konkurrenskraft och flyttat fram positionerna. Med förbättrad lönsamhet, goda kundrelationer och engagerade medarbetare har vi nu en bra bas för fortsatt lönsam tillväxt och expansion på tillväxtmarknader.”

Antalet aktieägare kommer efter fullföljandet av erbjudandet att uppgå till cirka 3 000 stycken.

Erbjudandet omfattar totalt 11 326 483 aktier, [2] motsvarande cirka 54 procent av aktierna och rösterna i FinnvedenBulten. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen omfattar erbjudandet totalt 13 025 455 aktier, motsvarande cirka 62 procent av aktierna och rösterna. Det totala värdet av erbjudandet inklusive övertilldelningsoption uppgår till cirka 638 miljoner kronor. Efter genomförande av erbjudandet, i enlighet med prospektet som publicerades den 9 maj 2011, uppgår det totala antalet aktier och röster i FinnvedenBulten till 21 040 207. Handeln i FinnvedenBultens aktier på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag, den 20 maj 2011, under kortnamnet ”FBAB”.

Handelsbanken Capital Markets och Carnegie är Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Sundling Wärn Partners AB är finansiell rådgivare. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget och i Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Westman, VD och koncernchef i FinnvedenBulten, telefon 031-734 59 00
Roger Holtback, styrelseordförande i FinnvedenBulten, telefon 070-548 68 18
Ulf Rosberg, styrelseledamot och representant från Nordic Capital, telefon 08-440 50 50

[1]      Uppgifterna i denna pressrelease avser förhållandena efter den kvittningsemission som genomförs i samband med erbjudandet av befintligt aktieägarlån jämte upplupen ränta samt efter genomförandet av en apportemission i syfte att lösa styrelsens och ledningens direkta och indirekta delägande i dotterbolag i Koncernen tillsammans med de teckningsoptioner som Nordic Capital Fund V (”Huvudägaren”) innehar i dotterbolag i Koncernen. Emissionerna genomförs till en teckningskurs motsvarande priset i erbjudandet 49 kronor och innebär att 7 197 430 nya aktier emitteras genom kvittningsemissionen och 1 842 777 nya aktier emitteras genom apportemissionen. Kvittningsemissionen avses registreras vid Bolagsverket omkring den 20 maj 2011 och apportemissionen avses registreras vid Bolagsverket omkring den 25 maj 2011.

[2]      Erbjudandet omfattar 11 326 483 aktier. Huvudägaren har dessutom åtagit sig att på anmodan av medverkande banker sälja ytterligare högst 1 698 972 aktier, motsvarande 15 procent av erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas till och med den 19 juni 2011.

 

TILL REDAKTÖRERNA

FinnvedenBulten i korthet

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder produkter, tekniska lösningar och system i metalliska material. Koncernen verkar som samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkningsindustrin, främst fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Finnveden Metal Structures och Bulten – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment. Kunderna återfinns huvudsakligen inom fordons- och verkstadsindustrin i Europa, Asien och USA. Produktionen sker främst i Europa med betydande andel lågkostnadsproduktion i Polen. Därutöver har koncernen en modern och växande verksamhet för fästelement i Kina.

Koncernen omsatte 2,6 miljarder kronor 2010. www.finnvedenbulten.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i FinnvedenBulten (”Värdepapperna”) i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa Värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och utgör inte ett prospekt eller erbjudandehandling. Investerare skall inte förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har offentliggjorts av Bolaget på dess webbplats.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i USA, Kanada, Australien eller Japan. 

 

Back